عکس/ بهادر عبدی در اولین شبِ بدون پدر و مادرش
عکس/ بهادر عبدی در اولین شبِ بدون پدر و مادرش