گزارش تصویری/خروش مردم یاسوج در روز جهانی قدسعکس: مهین تاج راوند